För engagerande talarkonst och tydlig pedagogik.
Mot själsdödande missbruk av MS PowerPoint.

Basics

1.

We value:

 • clarity above thoroughness
 • dedication above precision
 • stories above information

2.

We are more concerned with:

 • the essence than the details
 • human perceptions than social conventions
 • the needs of our audience than the vanity of our superiors

3.

We regard:

 • informative design as more important than aesthetic design
 • the train of thought as more important than the elements therein
 • personality as more important than perfectionism

Posted: December 29th, 2014 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Keywords

Focus on the receiver

Our presentations contain what our audience want or need to hear, not what we want to say. The audience’s needs, questions and views have a higher priority than our own. We constantly ensure that we favour the audience’s knowledge, understanding and learning.

 

Time discipline

We avoid running over our allotted time at all costs. When we plan our presentation, we reckon with a timeslot only two-thirds as long as our actual slot.

 

Intellectual discipline

We do not stray from the subject. On the other hand, we gladly take opportunities to expand upon and complement the main thread.

 

Discretion

We choose between openness and silence. This means that we do not mention the things that we have left out of our presentation, or the areas of which we are steering clear. (An exception can be made if the information in question is fully available after the presentation.)

 

Clarity

We design presentational slides that use the entire available screen area, and we use font sizes 24 and above. The fonts we use are easily readable in pixelated form.

 

Minimalism

We design slides that only contain a small number of text and picture elements. Whenever a more complex picture is necessary, we build it up step by step.

The background to our key slides (slides which are not vignettes, transitional slides or the like) are either completely white if they are to be shown in a bright room, or black/dark grey if they are to be shown in a dark room. We avoid the following things completely in our key slides: the date, the name of the presentation’s creator, the company logo, and the title of the presentation. This information shall instead be given at the beginning and end of the slideshow.

 

Complicity

We integrate ourselves with our slides in a rehearsed and purposeful way. We plan a simple staging of each presentation with changes of tempo, gestures, pauses and so on.

 

Care and attention

Before every presentation we go through our slides, computer, lecture room and timetable in situ and make sure that:

 • All slides are complete and in the right order
 • The projector works and can communicate with the software
 • The audience members sitting at the very back of the room will be able to see and hear properly
 • We know where the controls for the sound, light and ventilation system are
 • We are completely familiar with the timetable and any planned breaks.

 

Technical know-how

We are skilled at using our computer and software, and we can solve simple technical issues without creating delays. We can also quickly bring up and jump between different slides in our PowerPoint document.

 

Improvisation

If the technology fails altogether, we are prepared swiftly and decisively to give our presentation in another way.

 

Ethics

We are prepared to break any of the above rules if our conscience demands it of us.


Posted: December 28th, 2014 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Grundbultar

§1
Vi värdesätter

 • tydlighet mer än utförlighet
 • engagemang mer än precision
 • berättelser mer än data.

§2
Vi tar mer hänsyn till

 • innebörden än detaljerna
 • mänsklig perception än sociala konventioner
 • åhörarnas behov än våra överordnades fåfänga.

§3
Vi betraktar

 • informationsdesign som viktigare än estetisk design
 • en röd tråd som effektivare än en hierarkisk struktur
 • personlighet som viktigare än perfektion.

Posted: April 1st, 2013 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »

Nyckelord

• Mottagarfokus

Våra presentationer innehåller vad mottagaren vill, bör och/eller behöver höra, inte vad vi vill säga. Mottagarens behov, undringar och synpunkter har högre prioritet än våra egna.  Vi agerar hela tiden på ett sådant sätt att det gynnar mottagarens insikt, förståelse och inlärning.

• Tidsdisciplin

Vi undviker till varje pris att dra över tiden.

Not: När vi planerar räknar vi med att endast två tredjedelar av föreläsningstiden står till vårt förfogande.

• Intellektuell disciplin

Vi svävar inte ut och följer inte onödiga sidospår. Däremot fördjupar och kompletterar vi gärna huvudbudskapet om möjlighet ges.

• Diskretion

Vi väljer mellan öppenhet och tystnad. Följaktligen ska vi inte nämna vad vi har utlämnat ur den aktuella presentationen, eller vad vi undviker att berätta för mottagarna. Undantag kan göras om informationen i fråga är fullt tillgänglig för mottagarna efter presentationen.

• Frihet

Vi väljer föreläsningsformer och talarhjälpmedel som hjälper oss att uppnå våra mål. Föreläsningsbilder är ett alternativ – andra är ”rita & berätta” eller uppvisning av rekvisista.

• Tydlighet

Vi designar föreläsningsbilder där hela den tillgängliga bildytan används och fontstorleken är 24 punkter eller mer. De typsnitt som vi använder har god läsbarhet i pixelerad form. Vi skriver och ritar tydligt och stort.

• Minimalism

Om vi använder föreläsningsbilder designar vi dem så att de endast innehåller ett fåtal text- och bildelement. I de fall en mer komplex bild ska demonstreras bygger vi upp den steg för steg.

Not: Bakgrunden på våra innehållsbilder (dvs. bilder som inte är vinjetter, mellanbilder e.dyl.) bör vara helt vit om de visas i ljusa rum eller svart/mörkgrå om de visas i mörka rum. På innehållsbilder undviker vi att ange referensinformation av typen datum, upphovsman, logotyp och presentationstitel. Denna information sammanfattas istället i början och slutet av bildserien.

• Samspel

Vi interagerar med våra bilder och vår rekvisita på ett planerat och ändamålsenligt sätt. Vi tänker ut en enkel dramaturgi till varje presentation med tempoväxlingar, gester, pauser etcetera.

• Omsorg

Inför varje presentation går vi igenom föreläsningsbilder, rekvisita, dator, lokal och schema på plats.

Not: Detta innebär att man ser till att

 • alla föreläsningsbilder är kompletta och ligger i rätt ordning
 • rekvisitan är klar att användas
 • bildvisningen via datorprojektorn fungerar
 • de åhörare som sitter längst bak i lokalen kan se och höra ordentligt
 • vi vet var reglagen för ljud, ljus och ventilation sitter
 • vi är införstådda med aktuella föreläsningstider och eventuella pauser.

• Digital drill

Vi är skickliga på att använda vår dator och vårt presentationsprogram.

Not: Detta innebär att bland annat att man kan hantera mindre tekniska problem utan att det leder till longörer. Man bör också veta hur man snabbt tar fram och hoppar mellan olika föreläsningsbilder i PowerPoint-dokumentet.

• Improvisation

Vi är beredda att snabbt och beslutsamt gå över till att hålla vår presentation med andra hjälpmedel om tekniken sviker oss.

• Etik

Vi är beredda att bryta mot ovanstående regler om vårt samvete kräver det.


Posted: March 1st, 2013 | Author: | Filed under: Nyheter | No Comments »